คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
Faculty of Business Administration and Accounting

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจ มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีทักษะวิศวกรสังคม
เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน นักสร้างนวัตกรรม พร้อมนำความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ภายใต้ปรัชญา ของมหาวิทยาลัย ความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนให้เข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญาไทย
—————————————————
ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

มุมแสดงความยินดี Congratulations

สาขาวิชาการเปิดสอน

7

สาขาวิชา

713

นักศึกษา

36

อาจารย์

5

เจ้าหน้าที่

ข่าวเด่นประจำวัน (BAAC NEWS)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรง
ประจำปีการศึกษา 2567

Facebook Fanpage คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ทำไมต้องเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ?

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เปิดทำการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต และมีสาขาวิชาในสังกัด จำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาการบัญชี, 2. สาขาวิชาการตลาด, 3.สาขาวิชาการจัดการ, 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล, 5. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, 6. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ 7. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ซึ่งเรามีความมั่นในการผลิตบัณฑิตว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแลัว บัณฑิตมีงานทำ 100%